De taak van de leerling van Jezus

Zondagsoverdenking van 08 – 01 – 2012

GKIN Nijmegen, bevestiging ouderlingen en Heilig Avondmaal

De taak van de leerling van Jezus

 

Markus 6: 7-13

 

Dierbaarste gemeente in Christus,

Mijn dierbare gemeente GKIN Arnhem Nijmegen,

Dit zal dan mijn laatste preek zijn in de regio Arnhem en Nijmegen, in ieder geval voor dit jaar. Heel hartelijk dank voor alle samenwerking. Ik heb veel levenslessen geleerd in ons samenzijn, die onmogelijk op school te leren valt. Veel uitdagingen of verzoekingen zijn niet in mijn studie te verklaren. Deze levenslessen leert ons ons leven te leven. Daarvoor, mijn dank aan God en aan ons allen.

Ik herinner me het begin van deze bediening, de vragen die opkomen of ik deze zogenaamd moeilijkste regio wel kan bedienen, door mijn jonge jaren en mijn weinige gemeenteervaring. Maar ik kom geen moeilijkste regio tegen, maar een regio met zo vele mogelijkheden tot groei in de Here. Uitdahingen zijn er genoeg, maar ook ontmoet ik mensen met veel oudzeer, en zoveel verwachting van genezing door God. Deze zijn dan de uitdagingen in ons regio.

Nou zien wij twee jonge mensen, geroepen tot de bediening binnen onze regio. Ook hoor ik wijfelende stemmen over deze roeping vanwege hun jonge jaren en hun onervarendheid. Laat ons daarom, leren uit Gods Woord uit Markus over hun uitzending en hun taken binnen de verkondiging van Gods Woord.

Jezus riep 12 van Zijn discipelen uit de menigte, heel speciaal voor deze roeping. Het was in het begin stadium van hun kennismaking met de Here Jezus. Jezus Zelf was net afgewezen uit Nazareth, zijn opgroeiplaats (vers 5). Wat Zijn discipelen moest verkondigen was bekering. Het was de eerste evangelisatie opdracht die de Here Jezus aan Zijn leerlingen gaf, zeg maar als een proeftijd. We weten verder niets, was het geslaagd?. Hebben de leerlingen velen genezing gebracht? Wat feitelijk was volgens vers 30, dat de leerlingen bij de Here Jezus terugkwamen en alles berichtte wat zij hebben gedaan. Maar daarna komen nog velen bij hen aan. En we weten van de spijziging van de 500 mannen (plus de dames en de kinderen, wat een totaal kan opleveren van meer dan 10 duizend mensen) met alleen 5 broden en 2 vissen. Dus is deze eerste uitzending van de leerlingen een succes.

Vanmiddag zien wij twee mensen, die zich geroepen voelen tot de bediening als kerkenraadslid. Deze twee en wij allemaal, kunnen ook zien wat het geheim van succes van die twaalf geroepen discipelen om de goede boodschap aan anderen te verkondigen.

Laat ons die lessen leren van de uitgezonden leerlingen.

We weten, dat de leerlingen van verschillende komaf komen, meestal vissers, belastingambtenaar of handelaar. Wat is hun taak? Uit de schriftlezing weten wij, dat zij (1) bekering verkondigen, (2) boze geesten uitbannen, (3) zieken met olie zalven en hen genezen.

De belangrijkste taak van de leerling is de bekering verkondigen, en straks, na de hemelvaart van de Here Jesus, wijzigt hun taak in de verkondiging van de goede boodschap en de doop (Matt 28: 18).

Dit is tot nu toe nog geldig voor ons allen, voor hen die een ambt in het kerkelijk werk bekleden en voor alle gemeenteleden, dat de verkondiging van het Woord Gods ons belangrijkste taak is. In de kerk, is onze taak niet alleen de verkondiging van de bekering, maar nog vele andere taken. Een andere taak, ook belangrijk, is bijvoorbeeld kerkadministratie, geldelijke zaken, management, voedsel bij kerkelijke evenementen, maar de belangrijkste boodschap en taak blijft de verkondiging van de bekering, boze geesten uitbannen, de ziekenbezoeken, de oliezalving aan de zieken.

Soms wordt deze hoofdtaak vergeten, door de drukte om die andere taken. De valkuil maakt dat wij door de bomen het bos niet meer herkennen. De belangrijkste, Gods Woord verkondigen. Bekering verkondigen kan middels woord en daad, in ons dagelijks leven. Een taak van ons allemaal, niet alleen van kerkenraadsleden, namelijk de leer van Gods Woord toonbaar maken in ons dagelijks leven.

Toen de Here Jezus Zijn opdracht aan de leerlingen doorgaf, voorzag Hij hen ook met de nodige instrumenten. Hij zond hen niet uit, zo zonder meer met lege handen. Wat gaf Hij hen mee ? Iedere leerling, die uitgezonden wordt, gaf Hij een Vriend mee, de Macht om boze geesten uit te bannen, bescherming voor de voeten, en een stok om mee te lopen.

Een leerling is nooit alleen op pad in de verkondiging van Gods Woord. Een medegelovige houdt ons gezelschap en versterkt ons. Hij houden ook rekening op ons eigen kracht, we krijgen de Geest van herkenning van boze geesten mee. Als u erin gelooft, krijgt u dit ook mee. U krijgt sandalen en een wandelstok mee om te lopen. Evenals Mozes, sandalen en een staf, om de Rode Zee over te steken, weg van Egypte. Dit betekent dat u nooit op eigen kracht, op eigen hoge opleiding, op eigen rijkdom, op eigen kunnen moet werken, maar alles aan de Here kunt overlaten. Want alleen de Here is de Ware Helper. In onze onvolkomenheid, wordt Gods Kracht volmaakt.

Wat ook leuk is aan onze taak is de verkondiging van het Woord, de bekering zelf is het werk van de Heilige Geest. Als er bekering te herkennen valt, dan is dat het werk van de Heilige Geest. Dit zien wij in het advies aan de leerlingen. Wordt je ergens geaccepteerd, blijft. Maar worden ze niet geaccepteerd, schud dan het stof van jouw voeten af. Stof van je voet afschudden, ektinaxate, is gangbaar voor Joden die het wasritueel bevolgen, nadat ze op heidens grond hebben gelopen. Een blijk van afstand nemen van de ongeliefde plaats maar tegelijkertijd ook een waarschuwing voor die andere mensen. Wat dit betekent ? Onze taak is niet andere mensen te veranderen. Dat geeft ons alleen maar teleurstelling. Wij kunnen wel onszelf veranderen. Wij kunnen het Woord Gods verkodigen en de bekering tot God, maar de bekering zelf is het werk van de Heilige Geest. Wij verkondigen alleen het Woord Gods in woord en daad.

Dierbaarste gemeente in Christus,

Dit is mijn laatste preek in de regio. Door Gods leiding, is mijn aanvankelijke twijfel over de bediening niet tot manifest gekomen. Nou betreden wij een nieuwe periode en nieuwe onzekerheden. Gemeente, God laat Zijn gemeente nooit in de steek. We zijn verzekerd dat God voor een goede herder zorgt, die graag wil dienen, en ons ook kerkenraadsleden geeft, die vol goede moed, hoge dedikatie en goed gemotiveerd zijn. Het is geen gemakkelijk proces, maar het is wel de tijd voor een nieuwe richting in onze gemeente. Daarom vragen wij de leiding van de Here voor de bediening en de groei van onze gemeente in de toekomst. Daar beginnen wij dan ook middels dit Heilig Avondmaal, bij de herdenking van de macht en de liefde van Christus in de gemeenschap van de gemeente. Moge De Here ons allemaal aansterken. Amen.

Viewed 12136 times by 3699 viewers

It will be great to have your reply here